Pastries Chef B.V.
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1.1. Pastries Chef B.V., met KVK nummer 78503663 en Statutaire zetel in Roermond is een groothandel gespecialiseerd in suikerwerk, ambachtelijke chocolade, ambachtelijk ijs en patisserie verwante (banketbakkerij)producten en accessoires.
1.2. De algemene voorwaarden van de PASTRIES CHEF B.V. zijn van toepassing op alle bestellingen tot stand gekomen via de webshop van PASTRIES CHEF B.V.  via de website www.pastrieschef.eu. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, de welke van
toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.
1.3. De algemene voorwaarden van PASTRIES CHEF B.V.  zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van PASTRIES CHEF B.V. inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.
1.5. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid van PASTRIES CHEF B.V.  zijn steeds online te consulteren op www.pastrieschef.eu
1.4. Indien er zich een situatie voordoet die niet geregeld werd in de algemene voorwaarden van PASTRIES CHEF B.V. dan dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen
geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, de welke integraal van kracht blijven.
1.6. PASTRIES CHEF B.V.  behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van
deze bestelling.


ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
2.1. Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door PASTRIES CHEF B.V.  gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met PASTRIES CHEF B.V.  (info@pastrieschef.eu) of +31643755002/+31624737970 voor meer inlichtingen. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt PASTRIES CHEF B.V.  zich het recht voor een bestelling niet te accepteren.
2.2. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal PASTRIES CHEF B.V.  hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop.
2.3. PASTRIES CHEF B.V.  ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt PASTRIES CHEF B.V. dit onverwijld aan de klant en behoudt PASTRIES CHEF B.V. zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. PASTRIES CHEF B.V. is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.
2.4. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door PASTRIES CHEF B.V. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contact met PASTRIES CHEF B.V. en schriftelijke bevestiging door PASTRIES CHEF B.V. en is gelet op het ambachtelijk karakter van de aangeboden producten afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.
2.5. PASTRIES CHEF B.V.  verdeelt of levert haar producten momenteel enkel in volgende landen: Duitsland. Indien er tijdens het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt PASTRIES CHEF B.V. zich het recht af te zien van de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.
2.6. Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 5. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra PASTRIES CHEF B.V. de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
2.7. Annulering van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij PASTRIES CHEF B.V. 


ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING
Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van PASTRIES CHEF B.V. verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.


ARTIKEL 4 – PERSONALISATIE
4.1. Personalisatie is mogelijk en dit enkel bij bestellingen van een bepaalde grootorde/omvang. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden tot personalisatie kan u steeds contact opnemen met PASTRIES CHEF B.V.
4.2. Voor het personaliseren van voormelde producten wordt een meerkost aangerekend. De tarieven hiervoor worden steeds voorafgaand aan het afronden van de bestelling medegedeeld aan de klant.
4.3. De klant is, met uitsluiting van PASTRIES CHEF B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte inlichtingen tot personalisatie. In geval van afwijkingen in de verstrekte inlichtingen, draagt de klant alle onkosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
4.4. In geval van een gepersonaliseerde bestelling behoudt PASTRIES CHEF B.V. zich te allen tijde het recht voor de bestelling niet te aanvaarden indien PASTRIES CHEF B.V. het verzoek technisch niet haalbaar acht, dan wel niet strookt met de gehanteerde waarden en normen. PASTRIES CHEF B.V.  brengt de klant hier binnen de 10 dagen na ontvangst van de
bestelling van op de hoogte.


ARTIKEL 5 – PRIJZEN EN BETALINGEN
5.1. De door PASTRIES CHEF B.V. gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling. De bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
5.2. De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief btw (9% of 21%) en exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten), tenzij expliciet anders overeengekomen.
5.3. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst en bevestigd door PASTRIES CHEF B.V. bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.
5.4. Bestellingen kunnen niet contant betaald worden.
5.5. Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces.
5.6. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan PASTRIES CHEF B.V.


ARTIKEL 6 – LEVERINGEN
6.1. Verzending van producten is mogelijk in de gevallen waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt tijdens het bestelproces. Dit kan door PASTRIES CHEF B.V. zijn of door een externe koerierdienst op het adres opgegeven tijdens het bestelproces. Per bestelling kan hiervoor maar één adres opgegeven worden. De verzendkosten kunnen verschillen afhankelijk van de
omvang van de bestelling, de koerierdienst en plaats van levering en worden steeds geafficheerd in de webshop.
6.2. Leveringstermijn
a. Levering: Bestellingen worden doorgaans binnen de 5 dagen geleverd. Deze leveringstermijn is steeds indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling, planning van de externe koerierdienst). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of recht tot afstand van de bestelling.
6.3. Zodra de bestelling het magazijn van PASTRIES CHEF B.V.  verlaat, draagt PASTRIES CHEF B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging tijdens het transport, noch voor vertraging in de leveringen van de externe koerierdienst. PASTRIES CHEF B.V. biedt geen garantie op het kunnen voldoen aan specifieke leveringsvereisten van de klant. Deze vinden steeds plaats op eigen risico van de klant.
6.4. Producten die voor verzending of levering in aanmerking komen, worden steeds gekoeld verstuurd onder isothermische verpakking zodat de kwaliteit van de producten zo goed als mogelijk wordt behouden. PASTRIES CHEF B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de kwaliteit ingevolge laattijdige afhaling of in ontvangst name door de klant.
6.5. PASTRIES CHEF B.V. is niet aansprakelijk bij verzending voor het verminderen van kwaliteit en/of versheid van haar producten die het gevolg zijn van temperatuurschommelingen of andere invloeden
SUBARTIKEL 6a LEVERINGSVOORWAARDEN MACARONS
6a.1 Elke smaak wordt per 50 stuks in een doos geleverd.
Het formaat en gewicht kunnen afwijken vanwege het feit dat deze op ambachtelijke wijze worden bereid.
6a.2 De minimale bestelwaarde is € 350,- exclusief BTW. De standaard leveringskosten zijn € 35,-.  
6a.3 Bij leveringen in de provincie Limburg (Nederland) worden er geen leveringskosten in rekening gebracht. Voor leveringen binnen een straal van 150KM (Duitsland) worden er geen leveringskosten in rekening gebracht bij een minimale bestelwaarde van € 700,- exclusief BTW. Voor levering buiten de provincie Limburg (Nederland) en straal van 150KM (Duitsland) dien je contact op te nemen met PASTRIES CHEF B.V.
6a.4 De bestelling wordt altijd binnen 7 dagen geleverd. 

6a.5 Afhaal is uitsluitend mogelijk op afspraak. Afhaallocatie: Ice & Macaron Chef, Kwartelenmarkt 6A, 5911 HZ Venlo – Nederland. Bij afhaal worden er geen kosten in rekening gebracht.   
6a.6 Bestellen en betalen kan uitsluitend via de webshop: www.pastrieschef.eu
6a.7 Elke vorm van exclusiviteit is uitgesloten. 
6a.8 Betalingswijze: Sofort/Klarna, Giropay, Klarna afterpay, PayPal, iDEAL, Apple Pay, Mastercard, Visa en American Express


ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT
7.1. De klant beschikt over geen wettelijke bedenktermijn. Er is dus geen herroepingsrecht van toepassing.
7.2. In geval van herroeping zijn de retourkosten ten laste van de klant.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk (info@pastrieschef.eu) gemeld worden aan PASTRIES CHEF B.V., op straffe van verval van enig recht op restitutie.
8.2. PASTRIES CHEF B.V. voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer haar producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met PASTRIES CHEF B.V.  in geval van twijfel of de gewenste producten
welbepaalde ingrediënten bevat. PASTRIES CHEF B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.
8.3. PASTRIES CHEF B.V. stelt haar webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.
8.4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van PASTRIES CHEF B.V. beperkt steeds zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.
8.5. De klant erkent en aanvaardt dat PASTRIES CHEF B.V. de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.


ARTIKEL 9 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT
9.1. PASTRIES CHEF B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. PASTRIES CHEF B.V.  behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren
bedrag.
9.2. PASTRIES CHEF B.V. behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen etc.


ARTIKEL 10 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
10.1. PASTRIES CHEF B.V. erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, IP adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.
10.2. Tijdens bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor PASTRIES CHEF B.V.  om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door PASTRIES CHEF B.V. verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. PASTRIES CHEF B.V.  erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat PASTRIES CHEF B.V.  hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
10.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer PASTRIES CHEF B.V. beroep doet op derden (vb. externe koerierdienst) voor het
vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet PASTRIES CHEF B.V. toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
10.4. PASTRIES CHEF B.V. verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.
10.5. Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan PASTRIES CHEF B.V. doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd.
10.6. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De gegevens die PASTRIES CHEF B.V. verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan (info@pastrieschef.eu)
10.7. De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien.
10.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij PASTRIES CHEF B.V. (info@pastrieschef.eu). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.


ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1. Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van PASTRIES CHEF B.V. en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden.
11.2. PASTRIES CHEF B.V. behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van referentie en promotie aan te wenden.


ARTIKEL 12 – KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING
12.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot PASTRIES CHEF B.V.  (info@pastrieschef.eu)
12.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van PASTRIES CHEF B.V.  is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden.
12.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Nederlands Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Urlaubsabwesenheit Pastries Chef B.V. 
Aufgrund der Feiertage möchten wir Sie darüber informieren, dass Pastries Chef B.V. vom 08-07-2024 bis zum 07-08-2024 geschlossen ist. Sontag, 07-07-2024, ist die letzten Liefertermine. Donnerstage, der 08.08.2024 ist der nächste Liefertermin, bitte berücksichtigen Sie dies. Es ist möglich, die Bestellung während der Feiertage abzuholen.

Zomersluiting Pastries Chef B.V. 
In verband met de collectieve sluiting willen wij u erop attenderen dat Pastries Chef B.V. gesloten is van 08-07-2024 tot en met 07-08-2024.  Zondag 07-07-2024 is de laatste leverdatum. Donderdag 08-08-2023 is de eerstvolgende leverdatum, gelieve hier rekening mee te houden. Het afhalen van uw bestelling is tijdens de collectieve sluiting mogelijk.